Jakie płyną korzyści z wprowadzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego w firmie

Każda firma, która wyraża chęć dbania o środowisko i podejmuje w tym kierunku konkretne kroki, musi posiadać System Zarządzania Środowiskowego. Takie rozwiązanie nie dość, że pomaga planecie, to i świetnie działa na wizerunek firmy, szczególnie na arenie międzynarodowej. Czym jest ten system i jakie są jego największe zalety?

Czym jest System Zarządzania Środowiskowego

Definicja tego systemu jest znacznie połączona z definicją samego środowiska.

Środowisko to obszar, w którym działa dana firma z uwzględnieniem powietrza, wody, ziemi, zasobów naturalnych, flory, fauny, ludzi i ich wzajemnych zależności.

Biorąc to pod uwagę System Zarządzania Środowiskowego w firmie, to sposoby działania organizacji w celu jak najmniejszego szkodzenia glebie, zasobom naturalnym etc.. Głównym celem każdego systemu jest zmniejszenie oddziaływania firmy na naturę.

System Zarządzania Środowiskiem, a ISO 140001

Wszystkie Systemy Zarządzania Środowiskiem muszą spełniać międzynarodową normę ISO 140001. Istotą działania tych przepisów jest wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający potrzeby społeczno-ekonomiczne.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

ISO 140001 nie jest jednak określeniem sztywnych reguł, które musi spełniać dana firma. Wymaga się w niej jedynie podjęcia zobowiązań zawartych w polityce środowiskowej, dotyczących działania zgodnie z wymaganiami prawnymi i innymi, do których spełnienia firma się zobowiązała, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zobowiązaniem do ciągłego doskonalenia systemu.

System Zarządzania Środowiskiem jest uzależniony od normy ISO 140001.

Kiedy firmy wprowadzają System Zarządzania Środowiskiem?

Do najczęstszych powodów wprowadzania Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 140001 przez organizacje i przedsiębiorstwa należą:

 • Chęć ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.
 • Poszukiwanie różnych możliwości dofinansowywania działalności Przedsiębiorstwa (np. tańsze kredyty na inwestycje ekologiczne, dotacje rządowe i unijne).
 • Zapewnienie pewności co do postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie polityką środowiskową.
 • Wzrost świadomości ekologicznej całego społeczeństwa powodowana chęcią zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.
 • Tworzenie pozytywnego wizerunku Przedsiębiorstwa w kraju i na arenie międzynarodowej.
 • Wykazanie zgodności z niniejszą normą międzynarodową przez: samoocenę i własną deklarację.

Korzyści płynące z wprowadzenia Systemu Zarządzania Środowiskowego

Wprowadzenie do firmy systemu opartego na normach ISO 14001, to świetna inwestycja, która niesie za sobą liczne korzyści. Do niektórych z nich należą:

 • Lepszy wizerunek firmy w oczach potencjalnych klientów i inwestorów — zwiększenie konkurencyjności firmy.
 • Poprawa wizerunku organizacji jako odpowiedzialnej społecznie.
 • Uzyskanie dostępu do różnego rodzaju programów mających na celu dofinansowywanie działalności Przedsiębiorstwa.
 • Uporządkowanie stanu formalnoprawnego – uzyskanie zgodności lub przybliżenie się do niej względem wymagań prawnych.
 • Łatwiejsze uzyskiwanie pozwoleń i zatwierdzeń, dzięki spełnieniu wymagań prawa.
 • Znaczne obniżenie produkcji zanieczyszczeń i odpadów.
 • Redukcja kosztów usuwania odpadów i kosztów energii oraz opłat środowiskowych.
 • Lepszy wizerunek w oczach społeczeństwa, władzy, czy jednostek kontrolujących.
 • Obniżenie ryzyka środowiskowego — mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania kary w tym zakresie.

System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 pomaga firmom na każdej płaszczyźnie. Od przepisów prawnych, aż po wizerunek.

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Jak spełnić minimalne wymagania ISO 14001?

W celu stworzenia w firmie Systemu Zarządzania Środowiskowego, który spełnia normy ISO 14001, należy podjąć następujące kroki:

 • Stworzyć zespół, który zajmie się wdrożeniem systemu.
 • Opracować harmonogram stopniowego wprowadzania systemu.
 • Powołać Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.
 • Opracować i wdrożyć Politykę Środowiskową przedsiębiorstwa.
 • Określić zakres Systemu Zarządzania Środowiskowego.
 • Ustalić mapę procesów zachodzących w firmie związanych z systemem ISO 14001,Ustalić zakresy kompetencji i odpowiedzialności pracowników w obszarze związanych z ochroną środowiska.
 • Opracować i wdrożyć obligatoryjne procedury wraz z odpowiednimi załącznikami czy formularzami, których bezwzględnie wymaga norma ISO 14001.

System Zarządzania Środowiskowego w firmie, to świetne narzędzie, które sprawi, że spółka będzie bardziej dbała o naturę, a przy tym zyska wiele korzyści. Ekologia już teraz jest modna, a ten trend nie zamierza się zmienić, dlatego im wcześniej dana firma zacznie wprowadzać ISO 14001, tym więcej zyska.