Optymalizacja energetyczna z normą ISO 50001

Przemysłowe zużycie energii elektrycznej wzrosło w ostatnich latach do niewyobrażalnych dotąd rozmiarów, generując ogromne ilości zanieczyszczeń środowiska i negatywnie wpływając na cały otaczający nas ekosystem. Biorąc pod uwagę rosnącą nieustannie świadomość konieczności dbania o środowisko, coraz większe grono przedsiębiorców zaczyna podejmować działania dążące do minimalizowania ich negatywnego wpływu na otoczenie i bardziej zrównoważonego zarządzania energetyką firmy. Systemową odpowiedzią na ich potrzeby było wprowadzenie normy ISO 50001, przedstawiającą wymagania dotyczące zarządzania energią i zużyciem energetycznym. Jakie są jej założenia i dlaczego warto postawić na certyfikację ISO 50001?

Podstawowe założenia normy ISO 50001

Standard ISO 50001 określa ogólne wymagania dla systemów zarządzania energią, skupiające się przede wszystkim na konieczności oceny ryzyka, opracowywaniu metod jego zapobiegania, wdrażaniu nowych rozwiązań procesowych udoskonalających dotychczasową politykę energetyczną oraz wypracowywaniu optymalnego poziomu jakości zarządzania energią. Celem wdrożenia normy ISO 50001 jest umożliwienie organizacji sprawowania kontroli nad zużyciem energetycznym i ciągłego dążenia do doskonalenia wydajności energetycznej procesów, przy jednoczesnym uświadamianiu pracownikom i wszystkim stronom zaangażowanym w działanie firmy konsekwencji nadmiernego zużycia energii.

ISO 50001, podobnie jak inne normy opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną skupia się na procesach i działaniach firmy, a nie koniecznie na samym produkcie końcowym. Z tego też powodu wymagania ujęte w normie skupiają się również na dokumentacji prowadzonej podczas procesu wdrażania normy, ogólnej dokumentacji pracy organizacji, przygotowywaniu i wdrażaniu nowych projektów, nabywaniu urządzeń czy zatrudnianiu i zarządzaniu personelem. Właściwie każdy aspekt prowadzenia firmy może mieć mniejszy lub większy wpływ na jej ogólną wydajność energetyczną, przez co wszystkie wspomniane kwestie są dla certyfikacji ISO 50001 tak bardzo istotne.

Jak norma ISO 50001 wpływa na oszczędzanie energii w firmie?

Jednym z głównych wątków poruszanych w normie ISO 50001 a tym samym będącym częścią opartego o nią systemu zarządzania energią jest świadome, zrównoważone i ekologiczne podejście do planowania konsumpcji energetycznej przez organizację. Eliminowanie ryzyka mogącego znacząco zwiększyć pokłady wykorzystywanej energii, wraz z świadomym i przemyślanym zarządzaniem wszystkimi aspektami firmy pozwala na realne oszczędności poprzez eliminację nadmiernie zużywanej energii tam, gdzie nie jest to konieczne. Już same standardy dla stosowanych w przemyśle urządzeń sprawiają, że przedsiębiorcy sięgają po nowsze, energooszczędne rozwiązania i szukają nowych sposobów na ograniczanie zużycia energii.

Certyfikat ISO 50001 to najprostsza droga do uznania organizacji za optymalną pod względem dysponowania energią

Certyfikacja ISO 50001, będąca logicznym następstwem wdrożenia systemu opartego o międzynarodową normę, to proces, który formalnie poświadcza kompetencje i zaangażowanie przedsiębiorstwa w zrównoważoną politykę energetyczną i świadome działanie na rzecz poprawy jakości środowiska. Otrzymanie certyfikatu stanowi najlepszy dowód dla klientów pracowników i branży, pokazując jak ważna dla organizacji jest efektywność energetyczna i właściwe nią zarządzanie. Certyfikat ISO 50001 to również swoisty motywator dla wszystkich osób zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa – mając narzucone określone ramy czasowe obowiązywania certyfikatu, firmy są zmuszone do nieustannego monitorowania, usprawniania, dokumentowania i doskonalenia swoich procesów celem podtrzymania certyfikacji ISO 50001 i korzystania z jej wszystkich przywilejów.

Dlaczego warto uzyskać certyfikat ISO 50001?

Wspomniane korzyści materialne i organizacyjne płynące z wdrożenia systemu zarządzania energią opartego o ISO 50001 doskonale podkreślają powody, dla których warto postawić na certyfikację ISO 50001. Otrzymany w jej wyniku dokument jest doskonałym dowodem na zainteresowanie i aktywne uczestniczenie w redukowaniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko poprzez zrównoważone i efektywne zarządzanie energetyczne. Realizacja założeń normy ISO 50001 sprawia, że firma coraz chętniej i świadomiej podchodzi do kwestii doskonalenia swoich działań i redukcji zużycia energii, potrafi udokumentować i udowodnić swoje oszczędności energetyczne, a także ma możliwość aktywnego zarządzania zużyciem energii i jej kosztami. W rezultacie do systemowego podejścia przekonują się wszyscy pracownicy i zarząd organizacji, stosując go z coraz większą pewnością i zapałem, a tym samym pokazując swoim klientom i konkurencji, że efektywne i oszczędne zarządzanie zużywaną energią jest możliwe.