Kto może zostać inspektorem danych osobowych?

Jednym z wymogów wprowadzonych w ramach unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jest powołanie przez firmy Inspektora Ochrony Danych (IOD) – osoby odpowiedzialnej za dopilnowanie przestrzegania przepisów RODO w firmie. IOD jest pośrednikiem firmy w rozmowach z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, podmiotem przetwarzającym (firmą) a osobą, której dane są przetwarzane (konsumentem). Jego rola jest niezwykle ważna, dlatego wybór kandydata mającego pełnić rolę Inspektora Danych Osobowych nie może być przypadkowy. Jakie cechy powinien posiadać kandydat, jakie są wymagania formalne dla inspektorów danych osobowych i jakie zadania będą leżały w jego obowiązkach w ramach przyjętej roli?

Cechy kandydata na inspektora danych osobowych

Jednym z kluczowych wymagań względem kandydatów na Inspektora Danych Osobowych jest odpowiedzialność, bo ten w ramach wykonywanej roli będzie ponosił ją za wiele obszarów związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych w firmie. Na odpowiedzialność składa się tutaj nie tylko umiejętność pracy z zespołem, egzekwowania przestrzegania pewnych przepisów czy wskazywania elementów wymagających poprawy, ale też perfekcyjna znajomość unijnego rozporządzenia i umiejętność interpretowania go odpowiednio do zastosowania w danej organizacji. Rozporządzenie porusza wiele zagadnień i przedstawia wymagania, które należy właściwie zrealizować w ramach prowadzonej działalności, więc IOD musi poprawnie przeanalizować i zinterpretować przepisy, a następnie zastosować je do konkretnych działań firmy.

Inspektor Ochrony Danych powinien być osobą z doświadczeniem w pracy na podobnym stanowisku, wiedzą niezbędną do jej wykonywania oraz przebytymi szkoleniami, dzięki którym opanował stosowanie przepisów RODO w praktyce. Pożądaną cechą kandydata na IOD jest otwartość, komunikatywność, ale i wiedza merytoryczna. Kandydat musi być też do takiej roli gotów – nie ma możliwości, by Inspektorem Ochrony Danych została osoba, która nie chce pełnić tej funkcji, wyznaczona przez administratora wyłącznie przez wzgląd na obowiązek stworzenia takiej pozycji w firmie.

Wymagania formalne dla kandydatów na inspektora danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany przez Administratora Danych, więc z formalnego punktu widzenia może to być dowolna osoba w obrębie firmy lub zatrudniona w oparciu o usługę outsourcingu z firmy zewnętrznej. Ze względu na wymagania w zakresie znajomości, interpretacji i implementacji postanowień RODO są jednak dość specyficzne, w praktyce na Inspektora Ochrony Danych powołuje się najczęściej osoby po ukończonych szkoleniach, z certyfikatami IOD poświadczającymi o ich odpowiednim, merytorycznym przygotowaniu do pełnienia powierzonej funkcji. Certyfikaty mogą być uzyskane podczas szkoleń organizowanych przez akredytowane jednostki certyfikujące, a same szkolenia trwają zwykle kilka dni i mają wymiar praktycznych warsztatów umożliwiających samodzielne interpretowanie oraz wdrażanie przepisów RODO.

Dobrym rozwiązaniem pozwalającym na zachowanie pewności, że wybrany kandydat na IOD będzie dobrze sprawował swoje obowiązki jest wybór osoby po ukończeniu studiów kierunkowych, znającej doskonale specyfikę branży w jakiej działa firma. Umiejętność odczytania i zinterpretowania właściwie przepisów to jedno, ale wdrożenie tego samego wymagania w firmach z branży IT, finansowej, medycznej czy telekomunikacyjnej będzie wyglądało w praktyce zupełnie inaczej.

Inspektor ochrony danych

Najważniejsze obowiązki inspektora danych osobowych według RODO

Do zadań IOD, zgodnie z zapisami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych i art. 39 ust. 1 oraz 38 ust. 4 należą między innymi:

  • Informowanie Administratora danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie RODO,
  • Monitorowanie przestrzegania RODO w firmie, przede wszystkim poprzez odpowiedni podział obowiązków, zwiększanie świadomości i szkolenia pracowników,
  • Udzielanie zaleceń i ocenianie możliwych skutków podejmowanych działań dla ochrony danych,
  • Pośredniczenie w kontakcie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych,
  • Pośredniczenie jako kontakt pomiędzy Administratorem danych (i podmiotem przetwarzającym) a osobami, których dane są przetwarzane przez firmę.

Zapisy rozporządzenia są dość ogólne i wskazują zakres obowiązków IOD, jednocześnie pozwalając na dopasowanie go konkretnie do wymagań i zastosowania w firmach z różnych obszarów działalności, zarówno małych jak i dużych organizacji oraz przedsiębiorstw, dla których RODO odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowej ochrony danych osobowych i analizie ryzyka.

 Chcesz zdobyć najważniejsze kwalifikacje, które powinien posiadać każdy inspektor ochrony danych? Szkolenie prowadzone przez specjalistów z Bureau Veritas pozwoli Ci na uzyskanie niezbędnej wiedzy i certyfikatów. Dowiedz się więcej o kursach związanych z RODO na stronie internetowej: https://szkolenia.bureauveritas.pl/